×
امروز   يكشنبه 09 مهر ماه 1402    -    October 01 2023 -    الأحد 16 ربيع الأول 1445
نطق ها و تذکرات

لیست همه نطق ها و تذکرات ایراد شده

گزارش سخنگو در جلسه 128 (1402/06/26)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 128 (1402/06/26)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 127 (1402/06/19)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 127 (1402/06/19)
نطق پیش از دستور مصطفی کیانی رحیمی در جلسه 127 (1402/06/19)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 126 (1402/05/29)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 126 (1402/05/29)
نطق پیش از دستور غلامحسن اسکندری در جلسه 126 (1402/05/29)

نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 125 (1402/05/22)
نطق پیش از دستور مسعود زارعی در جلسه 125 (1402/05/22)

نطق پیش از دستور سید ابراهیم حسینی در جلسه 124 (1402/05/15)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 124 (1402/05/15)

نطقی در این جلسه موجود نمی باشد!

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 122 (1402/05/08)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 122 (1402/05/08)

نطق پیش از دستور رضا محمدیان در جلسه 121 (1402/05/01)

نطق پیش از دستور سید ابراهیم حسینی در جلسه 120 (1402/04/25)
نطق پیش از دستور علی اکبر سلطانی در جلسه 120 (1402/04/25)

نطق پیش از دستور سیده مریم حسینی در جلسه 119 (1402/03/28)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 119 (1402/03/28)

نطق پیش از دستور سیده مریم حسینی در جلسه 119 (1402/03/28)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 119 (1402/03/28)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 118 (1402/03/21)
نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 118 (1402/03/21)

نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 117 (1402/03/08)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 117 (1402/03/08)

نطقی در این جلسه موجود نمی باشد!

نطق پیش از دستور علی اکبر سلطانی در جلسه 115 (1402/02/24)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 115 (1402/02/24)

نطق پیش از دستور سیده مریم حسینی در جلسه 114 (1402/02/17)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 114 (1402/02/17)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 113 (1402/02/10)
نطق پیش از دستور علیرضا اسکندری در جلسه 113 (1402/02/10)
نطق پیش از دستور افسانه خواست خدایی در جلسه 113 (1402/02/10)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 112 (1402/01/28)
نطق پیش از دستور غلامعلی ترابی در جلسه 112 (1402/01/28)

نطق پیش از دستور مسعود زارعی در جلسه 111 (1402/01/20)

نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 111 (1402/01/20)
نطق پیش از دستور مسعود زارعی در جلسه 111 (1402/01/20)

نطق پیش از دستور مسعود زارعی در جلسه 109 (1401/12/21)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 109 (1401/12/21)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 109 (1401/12/21)

نطق پیش از دستور رضا محمدیان در جلسه 107 (1401/12/14)
نطق پیش از دستور علیرضا اسکندری در جلسه 107 (1401/12/14)
نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 107 (1401/12/14)

نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 106 (1401/12/07)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 106 (1401/12/07)
تذکر غلامعلی ترابی در جلسه 106 (1401/12/07)

نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 105 (1401/11/30)
نطق پیش از دستور سیده مریم حسینی در جلسه 105 (1401/11/30)

نطق پیش از دستور سیده مریم حسینی در جلسه 103 (1401/11/23)
نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 103 (1401/11/23)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 103 (1401/11/23)
نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 103 (1401/11/23)

نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 102 (1401/11/16)
نطق پیش از دستور غلامعلی ترابی در جلسه 102 (1401/11/16)

نطقی در این جلسه موجود نمی باشد!

نطقی در این جلسه موجود نمی باشد!

نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 99 (1401/11/02)
نطق پیش از دستور مهدی طاهری در جلسه 99 (1401/11/02)

نطق پیش از دستور افسانه خواست خدایی در جلسه 98 (1401/10/25)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 98 (1401/10/25)
نطق پیش از دستور علیرضا اسکندری در جلسه 98 (1401/10/25)
نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 98 (1401/10/25)

نطق پیش از دستور افسانه خواست خدایی در جلسه 97 (1401/10/18)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 97 (1401/10/18)
نطق پیش از دستور سید ابراهیم حسینی در جلسه 97 (1401/10/18)
نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 97 (1401/10/18)

نطق پیش از دستور علی اکبر سلطانی در جلسه 96 (1401/10/11)
نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 96 (1401/10/11)
نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 96 (1401/10/11)

نطق پیش از دستور محمدرضا هاجری در جلسه 95 (1401/10/04)
نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 95 (1401/10/04)
گزارش مصوبات در جلسه 95 (1401/10/04)

نطق پیش از دستور مصطفی کیانی رحیمی در جلسه 94 (1401/09/27)
نطق پیش از دستور مهدی نصیری قرقانی در جلسه 94 (1401/09/27)
نطق پیش از دستور محمدتقی تذروی در جلسه 94 (1401/09/27)
نطق پیش از دستور علی اکبر سلطانی در جلسه 94 (1401/09/27)

نطقی در این جلسه موجود نمی باشد!

An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. بارگذاری مجدد 🗙